سید محمد تقی بطحائی

سید محمد تقی بطحائی

رئيس دانشکده فنی و مهندسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی برق
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه صنعتی امیر کبیر