وحید طباطباوکیلی

وحید طباطباوکیلی

مدرس گروه مهندسی برق | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی برق _الکترونیک
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه لستر انگلستان