عبدالرحیم نوه ابراهیم

عبدالرحیم نوه ابراهیم

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت آموزشی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه اوهایو امریکا