محمد نیرو

محمد نیرو

مدرس گروه روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
برنامه ریزی درسی
مؤسسه آموزشی:
خوارزمی