شاهین همایون آریا

شاهین همایون آریا

مدرس گروه روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
آموزش عالی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه شهید بهشتی