یوسف محب زادگان

یوسف محب زادگان

مدرس گروه روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه شهید بهشتی