عصمت اله نورزایی

عصمت اله نورزایی

مدرس گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مدیریت پروژه و ساخت
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران