عباسعلی حاجی کریمی ساری

عباسعلی حاجی کریمی ساری

مدیر گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت بازرگانی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تربیت مدرس
مقطع:
کارشناسی
|
رشته:
مدیریت بازرگانی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مدیریت بازرگانی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تربیت مدرس