فاطمه کریمی جعفری

فاطمه کریمی جعفری

عضو هیئت علمی گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت منابع انسانی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران