حنان عموزاد مهدیرجی

حنان عموزاد مهدیرجی

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت تولید و عملیات
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران