رباب کلانتری

رباب کلانتری

عضو هیئت علمی گروه مالی و مدیریت ریسک | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
ریاضی کاربردی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تبریز