هادی جمالیان

هادی جمالیان

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مدیریت مالی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه امام صادق (ع)