محسن خوش طینت نیک نیت

محسن خوش طینت نیک نیت

رئيس دانشکده علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
حسابداری
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران