سمیه قجاوند

سمیه قجاوند

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت سیستم ها
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه شهید بهشتی