منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی

منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
حسابداری
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه مازندران