محمدجواد صفار سفلائی

محمدجواد صفار سفلائی

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
حسابداری
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه علامه طباطبایی