مجتبی حاجیان حیدری

مجتبی حاجیان حیدری

مدرس گروه مهندسی صنایع | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی صنایع
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی