ناصر حبیبی فر

ناصر حبیبی فر

مدرس گروه مهندسی صنایع | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مهندسی صنایع
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران