سیدهادی موسوی نیک

سیدهادی موسوی نیک

مدرس گروه اقتصاد | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
اقتصاد مالی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تربیت مدرس