رویا سلطانی ازندریانی

رویا سلطانی ازندریانی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی صنایع
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه علم و صنعت ایران