محمدصادق  طاهری

محمدصادق طاهری

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
روابط بین الملل
مؤسسه آموزشی:
موسسه عالی بانکداری ایران