بهزاد هدهدی کمال آبادی

بهزاد هدهدی کمال آبادی

مدرس گروه مدیریت | ساختمان شماره 1

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت آموزشی
مؤسسه آموزشی:
خوارزمی