حسین  پیوندی

حسین پیوندی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی برق - مخابرات
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه سوری انگلستان