مهدی  عرب زاده یکتا

مهدی عرب زاده یکتا

مدرس گروه مهندسی برق | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی برق
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی