اکرم عوامی

اکرم عوامی

مدرس گروه مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
فیزیک و مکانیک مواد
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه صنعتی شریف