علیرضا متقی زاده

علیرضا متقی زاده

عضو هیئت علمی گروه مهندسی فناوری های همگرا | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
فیزیک و شیمی مواد
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه پاریس