خشایار خازن

خشایار خازن

مدیر گروه مهندسی فناوری های همگرا | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
فیزیک
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه پاریس