محمد حسن مرادی

محمد حسن مرادی

مدرس گروه مهندسی صنایع | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی پزشکی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه صنعتی امیر کبیر