عزت اله عباسیان

عزت اله عباسیان

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
اقتصاد بخش عمومی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه اکستر