نسیم صائمیان

نسیم صائمیان

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
آموزش و بهسازی منابع انسانی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه شهید بهشتی