اسماعیل جعفری مهر

اسماعیل جعفری مهر

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
علوم اقتصادی-اقتصاد پولی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تربیت مدرس