میلاد  برزگر

میلاد برزگر

مدرس گروه مالی و مدیریت ریسک | ساختمان شماره 1

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی مالی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران