علی عظیمی وقار

علی عظیمی وقار

مدرس گروه روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
علم اطلاعات و دانش شناسی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه فردوسی مشهد