محمدرضا بزرگی

محمدرضا بزرگی

مدرس گروه روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
جامعه شناسی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی