علی بیکیان

علی بیکیان

مدرس گروه آموزش زبان انگلیسی | ساختمان شماره 1

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مطالعات ترجمه
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه اصفهان