محمد هفت جواهریان

محمد هفت جواهریان

مدرس گروه مهندسی فناوری‌ های همگرا | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
شیمی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران