عفت السادات افضل طوسی

عفت السادات افضل طوسی

مدرس گروه معماری | ساختمان شماره 1

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
طراحی هنر
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه هونگ ایک کره جنوبی