مهدی یادی پور

مهدی یادی پور

مدرس گروه اقتصاد | ساختمان شماره 1

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت مالی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزلند