ناصر خدابخشی جوینانی

ناصر خدابخشی جوینانی

مدرس گروه برق | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی برق_قدرت
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه امیرکبیر