مهدی مشیری

مهدی مشیری

مدرس گروه مهندسی برق | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه شهید بهشتی