رحیم حمیدی پور

رحیم حمیدی پور

مدرس گروه روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران