هیربد آسا

هیربد آسا

مدرس گروه مالی و مدیریت ریسک | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
اقتصاد
مؤسسه آموزشی:
دانشکه علوم سیاسی و اقتصادی لندن- انگلستان