حامد خوش نیت

حامد خوش نیت

مدرس گروه مهندسی برق | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مهندسی برق - مخابرات
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه صنعتی امیر کبیر