امیرحسین همتی

امیرحسین همتی

مدرس گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
معماری
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه لایدن