آرزو کشاورز توچائی

آرزو کشاورز توچائی

مدرس گروه مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی الکترونیک
مؤسسه آموزشی:
استنفورد