سعیده تقی زاده

سعیده تقی زاده

مدرس گروه روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
آموزش عالی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه علامه طباطبایی