مجید علی عسگری

مجید علی عسگری

مدرس گروه روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
علوم تربیتی_مطالعات برنامه درسی
مؤسسه آموزشی:
روسیه