طهمورث حسنقلی پور

طهمورث حسنقلی پور

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تربیت مدرس