یونس سلمانی

یونس سلمانی

استاد حقوق 1 | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
اقتصاد مالی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران