محمد مروتی شریف آبادی

محمد مروتی شریف آبادی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
اقتصاد
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تگزاس